• HBO5

  • Informatica - Programmeren


 

 

INTEGRATIE VAN DE HBO5-OPLEIDING (GRADUAATSOPLEIDING) INFORMATICA IN DE THOMAS MORE-HOGESCHOOL 

Vanaf 1 september 2019 wordt de HBO5-opleiding Informatica omgevormd tot een graduaatsopleiding. Deze opleiding wordt dan een onderdeel van de Thomas More-hogeschool. Huidige studenten krijgen de kans om hun bestaande traject af te maken binnen het aanbod van Thomas More.

Nieuwe studenten kunnen vanaf september 2019 terecht in de nieuwe, 2-jarige graduaten Informatica – Programmeren (dag en avondonderwijs), Informatica-Netwerkbeheer (dagonderwijs) en Internet of Things (dagonderwijs) die vanaf september 2019 georganiseerd zullen worden op Campus De Nayer in Sint-Katelijne-Waver.

Meer informatie over de nieuwe graduaatsopleiding Informatica-Programmeren en Informatica-Netwerkbeheer vind je hier:

Informatica-Programmeren

Informatica-Netwerkbeheer

Van harte welkom op één van onze infodagen in Thomas More Campus De Nayer, Sint-Katelijne Waver:

  • 27/04/2019, 10u-14u
  • 22/06/2019, 10u-14u
  • 04/09/2019, 18u-21u

Wij kijken er alvast naar uit om je binnenkort als Thomas More student te verwelkomen!

 

INFORMATICA

In de opleiding Informatica leer je een automatiseringsprobleem analyseren en uitwerken in een informaticaproject. Doorheen de verschillende modules verdiep je je in het volledige ontwikkelingsproces, vanaf het basisidee tot en met het uitgewerkt systeem.

In de afstudeerrichting programmeren ligt de focus op de ontwikkeling van softwaresystemen. Je bouwt applicaties, websites, mobiele toepassingen en leert hiervoor verschillende programmeertalen. Je analyseert problemen in de informatievoorziening en komt met oplossingen. Je kunt de programma’s structureren en documenteren, zowel wat het detailontwerp als de broncode betreft. Verder focust de opleiding ook op de installatie en configuratie van besturingssystemen, het opzetten van een computernetwerk, de administratie en het gebruik van databases …

STRUCTUURSCHEMA

De opleiding is modulair en omvat in totaal 16 modules: 11 A-modules ‘basiskennis’ en 5 B-modules, specifiek voor de afstudeerrichting programmeren.

Bij de samenstelling van je traject moet je rekening houden met de ‘volgtijdelijkheid’ van sommige modules: je kan pas starten in bepaalde modules als je eerst een andere module hebt gevolgd.

MODELTRAJECT

Je kan de volledige opleidingen in 3 jaar afronden, zie modeltraject. Als je vrijstellingen hebt, kan dit sneller. Voor meer info: neem gerust contact op met de trajectbegeleider.

BIJKOMENDE INFORMATIE

A1 - Basiskennis

De module basiskennis is opgevat als een algemene inleiding tot informatietechnologie en is de startmodule bij uitstek ! De student wordt vertrouwd gemaakt met de specifieke vakterminologie binnen het  informaticadomein alsook met de interne werking van een computer.

Zo worden begrippen als processor, geheugen, interrupts, chipset, randapparatuur , principes en de werking van foutdetectie en correctie , beveiliging en encryptie… uitgelegd.

De verschillende componenten van een computer en hun onderlinge interactieve werking worden toegelicht zowel vanuit hardware als software perspectief.

Verder worden ook de nieuwe technologieën en trends besproken en in de juiste context geplaatst.

Op het einde van de module kan je zelf  een computerconfiguratie selecteren en argumenteren op basis van de kenmerken van de samenstellende elementen.

ECTS-fiche

A2 - Softwarepakketten

Je leert ondersteuning bieden bij het gebruik van de meest courantste kantoorpakketten, uitgezonderd databases. Daarnaast leer je informatiestromen organiseren waarmee het maken, bewerken, opslaan en delen van documenten bijdraagt aan een professionele organisatie. De nadruk ligt op de gegevensuitwisseling tussen de verschillende pakketten, de standaard gebruiksinstellingen van de pakketten aanpassen, automatisering binnen de pakketten door macro’s, scripts en objecten aan te maken en te verwerken, wiskundige toepassingen en verschillende rekenbladen aan elkaar koppelen.

ECTS-fiche

A3 - Communicatie- en organisatietechnieken

Je leert de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden om een informaticaproject uit te werken en voor te stellen. In een korte theoretische inleiding worden alle factoren en actoren in een communicatieproces geanalyseerd en geschematiseerd in een communicatiemodel. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende soorten van communicatie. Dit wordt dan praktisch toegepast om diverse vaardigheden in te oefenen, zoals mondeling presenteren, vergaderen, interview,  schematiseren en het interpreteren en structureren en uitwisseling van projectinformatie. Timemanagement bestaat uit een reeks van onmiddellijk toepasbare tips die efficiëntie verzekeren bij het plannen van taken, Organisatie van een IT-project

ECTS-fiche

A4 - Multimedia 

Je verwerft de basiskennis van multimediasystemen en je past ze toe in websites en presentaties. Het eerste deel behandelt de wijze waarop verschillende elementen van een website gemaakt worden, m.a.w. 'de techniek'. In het tweede deel leert men deze elementen te combineren en te integreren tot een functionele website, m.a.w. 'de vorm'.

Het eindresultaat van deze opleiding is het zelf ontwerpen van een website met daarin zoveel mogelijk multimediale aspecten: tekst, geluid, afbeeldingen, bewegende beelden en presentaties. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van randapparatuur.

ECTS-fiche

A5 - Programmeren 1

In deze module krijg je een inzicht in de opbouw van softwareprogramma’s en leer je hierin de diverse fasen in de levenscyclus van een softwareproject herkennen. We behandelen de methodologische principes die nodig zijn om de analyse van een probleem aan te pakken, zowel wat de datastructuren als de controlestructuren betreft. De basisprincipes van objectgeoriënteerd programmeren worden aangeleerd waarbij de aandacht vooral gaat naar een efficiënt gebruik van een programmeeromgeving en het aanleren van basisconcepten van de taal Java.

ECTS-fiche

A6 - Programmeren 2

In deze module leer je een complex softwareprobleem analyseren en de oplossing ervan implementeren. Zowel het gestructureerd als het objectgeoriënteerd programmeren komt aan bod. We gebruiken de geavanceerde werking van de programmeertaal Java waarbij de verschillende ontworpen objecten, na debugging en test op hun correcte werking, geïmplementeerd worden.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Programmeren 1" (A5)

ECTS-fiche

A7 - IT-organisatie

De module IT-organisatie is opgesplitst in enerzijds de beschrijvende benadering van de bedrijfsorganisatieleer en anderzijds de praktische aanpak van een projectplanning. De nadruk ligt vooral op de organisatiestructuren en procestechnieken in een moderne IT-afdeling. Om de doelen die organisaties nastreven te bereiken is informatie een onontbeerlijke factor. Uit allerhande data moet informatie op een zo efficiënt mogelijke manier ter beschikking staan en effectief bijdragen tot realisatie van de bedrijfsprocessen die het bereiken van de doelen mogelijk maken. Automatisering en computerondersteunde processen helpen daarbij, maar ook de organisatiestructuur en managementmethodes kunnen de informatievoorziening in een organisatie optimaliseren. Je leert een aantal vaardigheden en inzichten die de basis vormen om een IT-organisatieschema op te stellen en de exploitatie ervan te beschrijven en te organiseren. Je leert een projectplanning opstellen. De lector brengt de noodzakelijke kennis aan en dit vanuit een praktische invalshoek, een hedendaagse technologie ITIL. Daarnaast worden er oefeningen door de studenten opgelost. 

ECTS-fiche

A8 - Databanken

Databanken vormt één van de belangrijkste bouwstenen van de opleiding. Deze module brengt je de nodige kennis en vaardigheden bij die nodig zijn om een hedendaagse, goed onderbouwde (relationele) databanksysteem op te zetten waarmee men de gegevens van een bedrijf en haar applicaties kan bewaren.
In deze module krijg je in eerste instantie inzicht in de verschillende types van gegevensbanken, meer bepaald de relationele gegevensbank. Vervolgens wordt het ontwerp van conceptueel gegevensmodel aangeleerd aan de hand van NIAM-ORM, een krachtige methode voor informatiemodellering en relationeel gegevensbankontwerp.
Vanuit het conceptueel gegevensmodel wordt progressief de algemene opbouw van een operationeel relationeel databankmodel (RDBM) uitgelegd en ingeoefend.
Na het inbrengen van gegevens in een relationele databasestructuur wordt via een uitgebreide inleiding in SQL (Structured Query Language) de opvraging van de gewenste informatie aangeleerd. Dit wordt verder uitgewerkt met een uitgebreide bespreking en veel praktische SQL-oefeningen aan de computer. Ten slotte wordt aangeleerd hoe de informatie die via SQL-queries uit een relationele databank bekomen werd, in rapporten kan verwerkt worden.

ECTS-fiche

A9 - Datacommunicatie en netwerken

In deze module verwerf je inzicht in de basisbegrippen van datatransmissie, datacommunicatiemodellen, de verschillende soorten netwerken en hun werkingsprincipes en topologieën. Hierbij wordt het internetplatform als didactisch platform geëxploreerd. Aanvullend wordt gestructureerde troubleshooting en fouten opsporen a.h.v. beschikbare tools (ping, tracert, netstat, nslookup, sniffer, netmon, ...) aangeleerd. Elke student krijgt beschikking over een virtueel netwerk en de nodige software waarmee de verworven kennis onmiddellijk in de praktijk omgezet kan worden.

ECTS-fiche

A10 - Netwerkbeheer 1

Je verwerft de basiskennis van netwerkbeheer via de studie van de mogelijkheden van een eerste netwerkbesturingsysteem . In deze module wordt aan de hand van de bestaande client- en serversoftware aangetoond wat het verschil is tussen peer-to-peer netwerken en server-based netwerken. Het theoretische gedeelte wordt uitvoerig in praktijk omgezet in cases waarbij het configureren van een server, opzetten van een domein, aanmaken van gebruikers, beschikbaar stellen van netwerkresources en beveiliging uitvoering aan bod komen. De cursus richt zich eveneens op de services die in een netwerkomgeving beschikbaar zijn. In tegenstelling tot Netwerkbeheer 2 (module C2) wordt in deze cursus vooral gefocust op de toepassingen die van pas komen in een lokaal netwerk.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Datacommunicatie en netwerken" (A9)

ECTS-fiche

A11 - Besturingssystemen

Je bestudeert de opbouw van een besturingssysteem in het algemeen, meer bepaald in de concepten en werking ervan. Dit inzicht dient als basis voor de modules rond systeem- en netwerkbeheer. In deze module staan de belangrijkste componenten en diverse kernfuncties van een besturingssysteem en de samenwerking met hardware centraal. De basisconcepten alsook het onderhoud en het beheer van verscheidene besturingssystemen worden via labo’s en cases in de praktijk getoetst.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Basiskennis" (A1)

ECTS-fiche

B1 - Programmeren 3

Je leert verdere vaardigheden op vlak van de programmeertechnieken, de studie van een programmeertaal wordt verdergezet. Hierbij  komen de geavanceerde technieken om bestanden en databanken te raadplegen,  het opbouwen en toepassen van gevorderde algoritmen aan bod. In een in een geavanceerde ontwikkelingsomgeving  worden datastructuren en controlestructuren ontworpen en tot een volwaardig programma geïmplementeerd.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Programmeren 2" (A6).

ECTS-fiche

B2 - Analyse

De inhoud van deze module draait voornamelijk rond de analyse en ontwerp fasen van moderne software ontwikkelingsprocessen en gebruikersinterfaces. Voor elk van deze fasen zien we welke activiteiten er worden uitgevoerd en hoe men de bekomen informatie kan beschrijven a.d.h.v. een selectie van enkele populaire soorten modellen en documenten. De analysetechnieken worden ondersteund door het aanwenden use-cases  en scenario-analyses. Bij het documenteren gebruiken we o.a. de unified modeling language UML om aspecten van de modellen grafisch weer te geven.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Programmeren 2" (A6) en "Databanken" (A8).

ECTS-fiche

B3 - Programmeren 4

Je leert de bouw van een toepassing met behulp van analyse- en programmeertechnieken in groepsverband. De voorgestelde cases zijn niet beperkt  tot de klassieke desktop applicaties maar hebben ook betrekking  op het ontwikkelen van webapplicaties voor mobile devices (smartphones, tablets, etc). Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het maken van database gestuurde webapplicaties. Aan de hand van een omschreven probleem ontwikkel je autonoom en in teamverband  een toepassing waarbij je aan de hand van de doorlopen gehele projectcyclus een projectdossier samen stelt.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Programmeren 3" (B1) en "Analyse" (B2).

ECTS-fiche

B4 - Programmeren 5

Je leert multimedia- en webtoepassingen ontwikkelen voor het gebruik in het kader van presentatie-, documentatie- en opzoekingssystemen. De multimediatoepassingen worden ontwikkeld in  html5, css3 en JavaScript  voor een dynamische webomgeving volgens een multi-tier en ondersteund met een databank. Hierbij wordt de nodige aandacht geschonken op het configureren van het webplatform inhoudend configuratie van o.a. Apache- , MYSQL- , PHP-server. De nadruk ligt op de zelfredzaamheid van de student in het zich eigen maken van een ontwikkelomgeving. 

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Programmeren 3" (B1) en "Analyse" (B2).

ECTS-fiche

B5 - Projectwerk Programmeren

Je ontwikkelt zelf een operationeel systeem waaruit blijkt dat je een complex en concreet probleem vanuit het arbeidsveld kan analyseren en oplossen. Met het eindwerk bewijs je dat je een probleemstelling of een architectuur uit de programmeerwereld binnen informatica op een logische en gestructureerde manier kan uitwerken, waarbij je op een geïntegreerde manier gebruik maakt van de leerstof die in de loop van de opleiding aan bod is gekomen. Concreet omvat dit het analyseren van een opdracht , met de opdrachtgever communiceren en samen tot een consensus komen. De geschikte programmeertool kiezen en gebruiken. Een oplossing voorstellen, een volledig projectdossier aanleggen en het project schriftelijk en mondeling voor een externe jury presenteren.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Programmeren 3" (B1) en "Analyse" (B2).

ECTS-fiche

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt het diploma van gegradueerde in de Informatica, afstudeerrichting programmeren. Je diploma wordt uitgereikt door Thomas More Hogeschool én CVO TSM.

TEWERKSTELLING

Je bent op de arbeidsmarkt meteen inzetbaar op middengeschoold niveau 5.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kan het aanvultraject Professionele Bachelor Toegepaste Informatica volgen binnen het samenwerkinsgverband Track5.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan rechtstreeks instromen wanneer je minimaal een diploma secundair onderwijs hebt.

Je kan tevens de opleiding aanvatten wanneer je slaagt in een toelatingsproef. Je neemt best contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Duur van het modeltraject: 3 jaar.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus Jef Denyn.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op campus Jef DenynInschrijven is mogelijk vanaf zondag 27 mei 2018.

Online inschrijven is mogelijk vanaf 1 juli 2018. 

. Meer info? Kom naar één van onze infosessies.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 300 per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld). Naast het inschrijvingsgeld betaal je, afhankelijk van de module, een beperkte bijdrage voor het cursusgeld. Per schooljaar betaal je eenmalig  5 voor het gebruik van het elektronisch leerplatform per schooljaar.

ONDERWIJS- EN EVALUATIEREGLEMENT

Dit onderwijs- en evaluatiereglement is van toepassing op de HBO5-opleidingen die georganiseerd worden door het samenwerkingsverband Track5: CVO H.I.Kempen, CVO LBV-NVK Antwerpen, CVO Technicum Noord-Antwerpen, CVO Technische Scholen Mechelen.

PROGRAMMATIE