• Over onze modules

 

Instapvoorwaarden algemeen

Secundair volwassenenonderwijs

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het studiegebied personenzorg moet je eerst deelnemen aan een  intake!

Nederlands Tweede Taal (NT2)

Als je een cursus Nederlands tweede taal (NT2) wil of moet volgen, kan je best eerst langslopen bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering (Brusselsepoortstraat 8 in Mechelen). Afhankelijk van je voorkennis zal het Agentschap je doorverwijzen naar de opleiding die het best bij je past in een Centrum voor Volwassenenonderwijs, een Centrum voor Basiseducatie of een Universitair Talencentrum. Het volgen van een cursus NT2 kan een voorwaarde zijn:

 • voor het behalen van een attest van inburgering;
 • om je kandidaat te stellen voor het huren van een sociale woning;
 • in het kader van een traject naar werk bij de VDAB.

Hoger onderwijs

Om toegelaten te worden tot een opleiding van het Hoger Onderwijs moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent. Indien de inschrijving plaatsvindt tussen 1 september en 31 december, dan moet je 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Als kandidaat-cursist moet je één van de volgende studiebewijzen kunnen voorleggen:

 • een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat ten minste 3 jaar oud is;
 • een diploma secundair of hoger onderwijs voor sociale promotie of van hoger beroepsonderwijs;
 • een diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type met volledig leerplan, van bachelor of van master;
 • een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • een certificaat van het hoger beroepsonderwijs.

Wie geen houder is van één van hierboven opgesomde studiebewijzen en voldaan heeft aan de deeltijdse leerplicht, kan worden toegelaten tot het hoger beroepsonderwijs van het volwassenonderwijs na het slagen in een toelatingsproef.

Vrijstellingsproeven

Op basis van wat je vroeger hebt geleerd (EVK) of elders door ervaring hebt verworven (EVC) kan je vrijstellingen aanvragen en je leertraject verkorten.

Als het ingediende EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken, kan je een vrijstellingsproef afleggen. Vooraf  is er altijd eerst een gesprek met de beleidsmedewerker die bijkomend vakleerkrachten kan consulteren. Naargelang hun advies kan worden beslist om een vrijstellingsproef te organiseren. De directeur oordeelt op basis van deze evaluatie of de vereiste kennis en vaardigheden voor het starten in een module bereikt zijn. Vervolgens wordt er getest of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge test.

 • Je vult daarvoor het aanvraagformulier (Aanvraag tot vrijstellingsproef) in en geeft dit af op het secretariaat.
 • De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegde leerkracht afgenomen.
 • Op basis van deze proef geeft de leerkracht (eventueel in samenspraak met de beleidsmedewerker) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Op basis van deze adviezen en bijgevoegde proef beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Je wordt schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing die in je persoonlijk cursistendossier wordt opgenomen. We maken een attest op dat bewijst dat je in het vrijstellingsexamen bent geslaagd en dat je bij je portfolio van studiebewijzen kan voegen.

De beslissing van de directeur is definitief. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden.

Toelatingsproeven

Toelatingsproef Hoger beroepsonderwijs (HBO5)

Deze proef wordt uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en evalueert je geschiktheid voor de opleiding. Het gaat dus niet over voorkennis maar over de vaardigheden die je nodig hebt in deze hogere opleidingen, zoals logisch denkvermogen. Je kan hier dus eigenlijk niet voor studeren. Je vraagt deze toelatingsproef schriftelijk aan op het secretariaat op het moment van de inschrijving.

De directeur van het centrum oordeelt op basis van deze toelatingsproef of je aan de voorwaarden voldoet. De beslissing van de directeur wordt gemotiveerd opgenomen in je dossier. Je moet de lessen blijven volgen tot het bericht van slagen in de toelatingsproef. 
Indien je niet voor deze proef zou slagen, krijg je uiteraard je volledige inschrijvingsgeld teruggestort.

De specifieke toelatingsvoorwaarden voor elke vervolgmodule kan je nalezen op de cursusfiches van de modules. Deze cursusfiches zijn te raadplegen op de website: structuurschema, informatiebrochure of ECTS-fiche. Een ECTS-fiche biedt essentiële informatie over een opleidingsonderdeel en/of over de componenten van een opleidingsonderdeel. ECTS staat voor European Credit Transfer System. Soms staat er ook vermeld dat we een bepaalde voorkennis sterk aanraden, maar deze is dan niet verplicht.

Hier gaat het over cursussen waarbij je toch al over enige voorkennis moet beschikken om tot de cursus toegelaten te kunnen worden. Indien je toch een vervolgmodule volgt, zonder aan de gestelde toelatingsvoorwaarden te voldoen, kan CVO TSM je de inschrijving en het te behalen studiegetuigschrift voor die module weigeren.

Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als:

 • je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan voorleggen (ook van een ander centrum),
 • je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid,
 • de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen (zie rubriek ‘Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding?’).
 • je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je de nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen (zie rubriek ‘Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding?’).

Je bent zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van de sequentiële volgorde van een opleiding en je dient met deze volgtijdelijkheid ook rekening te houden bij je inschrijving.

Download onze brochures

Het volledige programma vind je hier in een printklare versie. Download onze brochure voor:

 

 

 • Over onze werking

 

Centrumreglement secundair volwassenenonderwijs

Onze werking van het secundair volwassenonderwijs wordt uitgebreid beschreven in het cursisten- en evaluatiereglement secundair volwassenenonderwijs.

Reglement

Examen en onderwijsreglement hoger onderwijs (OER)

Onze werking van het hoger onderwijs wordt uitgebreid beschreven in het onderwijs- en evaluatiereglement HBO5.

Reglement

Visie op evaluatie

Welke opleiding je ook volgt, op een bepaald moment zal je moeten bewijzen dat je de leerstof beheerst en het beoogde niveau hebt behaald.
School, studeren en evaluatie zijn ontegensprekelijk met elkaar verbonden.

Evaluatie hoeft echter niet gelijk te staan met examens. In het CVO TSM zijn we van die klassieke visie afgestapt. Zeker in het secundair volwassenenonderwijs zijn alle proefwerken afgeschaft. In plaats daarvan word je constant opgevolgd op basis van opdrachten, taken en testen die je regelmatig moet maken. Je krijgt daarbij voortdurend feedback en tips en tricks om je tegen een volgende keer te herpakken of te verbeteren.

Evaluatie is een deel van het lesgebeuren. Het is voor jou een kans om de leerstof meteen in praktijk te brengen en na te gaan of je alles begrepen hebt. Indien niet, dan kan je de leerkracht gelijk om meer uitleg vragen, om dan opnieuw te focussen op de basiscompetenties die je moet bereiken.

Eens falen of onderuitgaan is op zich niet erg, het maakt deel uit van het leerproces dat je moet doorlopen en waarin wij jou graag ondersteunen.

In de Specifieke Lerarenopleiding en de Track 5-Richtingen die we aanbieden, staan de examens nog wel op het programma. Toch zetten we ook in deze studierichtingen in op aanvullende opdrachten, die ons in de loop je opleiding een duidelijk beeld geven van de vorderingen die je maakt. Op die manier kunnen we ook hier steeds ingrijpen op je leerproces en jou , waar nodig, tijdig ondersteunen of bijsturen.

 Klachtenbehandeling

Heb je een opmerking over een dienst van CVO TSM?

 • Je hebt een opmerking over de les? Een goed gesprek met de lesgever is vaak de snelste oplossing. Als je jouw noden en behoeften kenbaar maakt, spelen onze lesgevers er graag op in.
 • Je hebt een opmerking over de hygiëne en bewoonbaarheid van de gebouwen en lokalen; de infrastructuur, het didactisch materiaal en de centrumuitrusting of andere praktische zaken? Onze secretariaatsmedewerkers en beleidsmedewerkers gaan graag met jou in dialoog om snel een oplossing te vinden voor jouw probleem.
 • Indien er geen oplossing uit de bus komt, kan je het klachtenformulier invullen dat je aan het onthaal van iedere campus kan krijgen. Wij zoeken samen met onze medewerkers naar een antwoord op je vraag. 
 • Ideeën, wensen en voorstellen kunnen ook doorgegeven worden via de respectievelijke cursistenraden of de tevredenheidsmetingen die op verschillende momenten tijdens de opleiding worden afgenomen, enz. 

Geraakt je probleem niet opgelost, contacteer dan de vertrouwenspersoon:

 •  vertrouwenspersoon@cvotsm.be

Van zodra je klachtenformulier bij haar toekomt, start ze een procedure op.

 

 

 • Inschrijven?

Online inschrijven

Voor een groot aantal opleidingen is het mogelijk om online in te schrijven tijdens de vakantiemaanden, juli en augustus, wanneer de campussecretariaten gesloten zijn. Je online inschrijving is pas definitief na betaling en ondertekening van het inschrijvingsformulier. Het ondertekenen van het document kan tijdens je eerste lesmoment.

Inschrijven via de campussen

Inschrijven kan ook op het secretariaat van elke campus.

Inschrijven is mogelijk vanaf einde mei tot einde juni  en dan opnieuw vanaf 20 augustus  tijdens de openingsuren van het secretariaat.

Geldig inschrijven

Je bent pas geldig ingeschreven als:

 • je tijdig bent ingeschreven op één van onze secretariaten,
 • je het inschrijvingsgeld hebt betaald of de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend,
 • je je akkoord verklaard hebt met ons reglement,
 • je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je eventuele noodzakelijke attesten en diploma's hebt afgegeven,
 • je de Belgische nationaliteit hebt of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf,
 • je bent ingeschreven ten laatste één week na de start van de opleiding. In uitzonderlijke omstandigheden kan de directie hiervan afwijken, mits aanvraag.

Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen, verklaar je je akkoord met het reglement en met de missie en visie van het centrum.

De inschrijvingen worden onder voorbehoud van voldoende aantal cursisten door het centrum aanvaard. De opleiding gaat bijgevolg door als er voldoende cursisten zijn. Deze beslissing ligt bij de directie. Indien de cursus afgelast wordt, dan worden de cursisten volledig terugbetaald.

Cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanbieden én zich op geldige wijze ingeschreven hebben. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen.

Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Bij elke inschrijving vragen wij naar:

 • een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt,
 • de getuigschriften, attesten en diploma's die je vroeger hebt behaald,
 • attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld,
 • eventueel een aanvraag tot vrijstelling,
 • eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof.

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren.

Betalingsmogelijkheden

Op de secretariaten kan cash of via bancontact betaald worden. Onze voorkeur gaat uit naar betaling met bancontact.

Wat bij annulatie?

Stel je nog vóór de start van de opleiding vast dat je de lessen niet zal kunnen volgen, dan dien je dit zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) aan het secretariaat. Je kan dan de betaalde som gedeeltelijk terugkrijgen:

 • het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen), verminderd met 15 EUR administratiekosten als je vóór de start van de opleiding annuleert;
 • na de officiële start van de opleiding betaalt het centrum niet meer terug, behalve bij toekenning van de aangevraagde vrijstellingen.
 • In uitzonderlijke omstandigheden (Bijv. ongeval, ziekte, …) kan een gedeeltelijke terugbetaling besproken worden.

CVO TSM heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld en cursusmateriaal volledig terugbetaald na het overhandigen van het originele betalingsbewijs, tot 2 maanden na de annuleringsdatum.

Meldingen van annulatie of stopzetting dienen steeds schriftelijk (via mail of post) te gebeuren. Contactgegevens vind je onder de rubriek “wie is wie” vooraan in het centrumreglement.

Terugbetalingen gebeuren steeds door overschrijving van het bedrag op je rekening. 

 

 

 • Praktische vragen

Recht op educatief verlof

Als je werkt in de privé-sector heb je misschien wel recht op betaald educatief verlof. Dit betekent dat je op het werk afwezig kan zijn voor het volgen van bepaalde opleidingen zonder dat dit invloed heeft op je normale loon. Volg je jouw opleiding in je vrije tijd, dan krijg je extra verlof om je opleiding te kunnen opvolgen. Vallen de lessen van je opleiding tijdens je werkuren, dan krijg je verlof om naar de les te kunnen gaan.

Bijna alle opleidingen komen in aanmerking voor het educatief verlof met uitzondering van mode,  huishoudelijk koken/bakken en digitale fotografie.

Hoeveel uren educatief verlof kan je per jaar opnemen?

 • Maximaal 80 uren voor taalopleidingen en beroepsopleidingen
 • Maximaal 100 uren wanneer de lessen niet samenvallen met de normale arbeidstijd
 • Maximaal 120 uren wanneer de lessen samenvallen met de normale arbeidstijd
 • Maximaal 180 uren wanneer je een opleiding volgt die voorbereidt op de uitoefening van een knelpuntberoep:
 • Bijkomende criteria, die in acht genomen moeten worden:
  • enkel voor contactmomenten
  • enkel voor effectief doorgegane lesmomenten (dus niet wanneer jij of de leerkracht ziek bent/is)
  • de opleiding moet minstens 32 contacturen tellen. Indien je meerdere modules van eenzelfde opleiding per schooljaar volgt, dan kan je de uren van al deze modules optellen;
  • een lesuur van 50 min. geeft recht op een uur van 60 min.educatief verlof

Hoe weet je hoeveel uren educatief verlof je voor een cursus kan opnemen?

Bij de start van de cursus ontvang je een getuigschrift van regelmatige inschrijving per ingeschreven cursus. Hierop staat het aantal uren educatief verlof vermeld. Dit komt niet overeen met het aantal uren van een module, vermeld op het inschrijvingsformulier.

Wat doe je?

 • Informeer bij je werkgever of hij bereid is je educatief verlof toe te staan;
 • bij inschrijving in het CVO meld je het secretariaat dat je educatief verlof wenst op te nemen;
 • de administratieve medewerker bezorgt je meteen een getuigschrift van regelmatige inschrijving;
 • je geeft dit getuigschrift binnen de 15 dagen na de start van de cursus af bij je werkgever;
 • per driemaandelijkse periode indien de cursus langer duurt dan drie maanden en ten laatste wanneer de cursus eindigt, krijg je een getuigschrift van nauwgezette aanwezigheid via de leerkracht of het secretariaat. Je vindt de data van deze periodes op het getuigschrift van regelmatige inschrijving. Deze getuigschriften van nauwgezette aanwezigheid bezorg je zo snel mogelijk aan de werkgever.

Wat doe je als je niet aanwezig kan zijn in een les?

 • Je wettigt elke afwezigheid. Dit kan enkel omwille van:
  • ziekte van jezelf of een familielied dat onder hetzelfde dak woont. Je wettigt dit zo spoedig mogelijk met een medisch attest.
  • arbeidsprestaties tijdens de opleidingsuren. Je brengt zo spoedig mogelijk een attest van de werkgever binnen bij het secretariaat.
  • de geboorte van je kind (via een officieel attest).
  • klein verlet.
 • Andere gewettige afwezigheden zijn: 
  • staking van het openbaar vervoer
  • uitzonderlijke weersomstandigheden
  • staking of ziekte van de leerkracht
  • sluiting, op initiatief van CVO TSM
   (Deze wettigingen worden automatisch ingevoerd.)

Wat betekent een schorsing?

Ben je meer dan 10 % van het aantal lesuren per trimester  ongewettigd afwezig, dan word je gedurende de 6 volgende maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof voor alle opleidingen waarvoor je educatief verlof hebt aangevraagd. Je wordt tevens verplicht het reeds opgenomen educatief verlof terug te betalen aan je werkgever. Je vermijdt dit door steeds aanwezig te zijn in de georganiseerde lessen.

Wanneer neem je educatief verlof op?

Het educatief verlof moet opgenomen worden voor de einddatum van de opleiding (zie data op inschrijvingsformulier).

Opleiding stopzetten

Verwittig onmiddellijk het secretariaat als je de opleiding wenst stop te zetten. Je ontvangt een attest van de reeds gevolgde uren. Meld je dit niet, dan ben je ongewettigd afwezig voor de rest van de opleiding en volgt er een schorsing gedurende 6 maanden voor het opnemen van educatief verlof.

Opleiding herhalen

Je hebt slechts tweemaal recht op educatief verlof hebben voor eenzelfde opleiding (indien je niet geslaagd zou zijn). Je behoudt wel het recht op educatief verlof voor andere opleidingen.

Meer info vind je hier.

Opleidingscheques

Met opleidingscheques betaal je als werknemer of uitzendkracht onder bepaalde voorwaarden maar de helft van de kostprijs van je opleiding, de Vlaamse overheid betaalt de andere helft. Alle opleidingen van CVO TSM (met uitzondering van de opleidingen mode, koken en digitale fotografie) komen in aanmerking voor betaling met opleidingscheques. Zowel het inschrijvingsgeld, als het cursusmateriaal kan met opleidingscheques betaald worden. Per kalenderjaar kan je voor maximum € 250 opleidingscheques aankopen.

Heb je nog geen diploma secundair onderwijs, check dan ook of je in aanmerking komt voor een extra tegemoetkoming van de Vlaamse overheid: in dat geval kost je opleiding nog minder dan de helft of helemaal niets.
Heb je al een diploma hoger onderwijs (d.w.z. gegradueerde, bachelor, master of leraar) op zak, dan kom je alleen nog in aanmerking voor opleidingscheques als je loopbaanbegeleiding volgt. Bij het aanvragen van de opleidingscheques gaat VDAB automatisch na of je aan de voorwaarden voldoet.

Praktisch

 • De opleidingscheques zijn individueel en op naam van de werknemer.
 • Voor de cheques die een waarde hebben van 5, 10 en 25 euro betaal je slechts de helft (dus 2,5, 5 of 12,5 euro). De andere helft betaalt de overheid, zo betaal je zelf maar de helft van je opleiding. Je kan één cheque niet gebruiken voor twee cursussen. Informeer dus steeds over het juiste bedrag.
 • De cheques kunnen aangevraagd worden tot uiterlijk 2 maanden na de start van de opleiding. De opleidingscheques voor werknemers hebben een geldigheidsduur van 14 maanden. De begindatum van de cursus moet vallen binnen de periode van de geldigheid van de cheques.

We raden je aan je opleidingscheques tijdig te bestellen. Zo hoef je het inschrijvingsgeld niet zelf voor te schieten. Beschik je nog niet over je opleidingscheques op het moment van inschrijving, dan betaal je het volledige bedrag en breng je uiterlijk 3 maanden na de start je opleidingscheques binnen op het secretariaat. 

Bestellen van je opleidingscheques kan via de website van VDAB of telefonisch via het nummer 0800 30 700 of ter plekke in je lokale VDAB-kantoor. Meer info en alle voorwaarden vinden je hier.

KMO-portefeuille

Dankzij de kmo-portefeuille krijg je als ondernemer financiële steun voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Concreet zijn dat opleidingen en adviesdiensten.

Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille?

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel voor kmo’s en beoefenaars van vrije beroepen die in Vlaanderen zijn gevestigd. Lees de voorwaarden.

Hoe vraag ik de kmo-portefeuille aan?

Als je voor de eerste keer een subsidieaanvraag wil doen, moet je je onderneming eerst registreren.

Elke subsidieaanvraag gebeurt online nadat je jezelf of een een persoon die werkt binnen je onderneming hebt ingeschreven voor een opleiding. Je moet elke subsidieaanvraag ten laatste 14 dagen na de startdatum van de cursus indienen.

Heb je nog vragen?

Lees meer op kmo-portefeuille.be of bel naar de Vlaamse infolijn op het gratis nummer 1700.

CVO TSM is een erkende opleidingsverstrekker, waardoor onze cursussen in aanmerking komen voor KMO-portefeuille. Het erkenningsnummer van CVO TSM is DV.O102273.

Opgelet: opleidingen die minder dan € 100 kosten komen niet in aanmerking voor KMO-portefeuille.

Cursistenkaart - Studentenkaart

De cursistenkaart van CVO TSM biedt je een aantal voordelen en is geldig gedurende één schooljaar. Met je cursistenkaart kan je bijv. je boeken voordeliger aankopen of met verminderding naar musea of de film. Aarzel niet spontaan je kaart te tonen om korting te krijgen in winkels. 
Voor een voordelig studentenabonnement op kranten en tijdschriften of ICT aanbiedingen kan je terecht op www.4ucampus.be.

Je ontvangt je CVO TSM-cursistenkaart na inschrijving tijdens de eerste week van je opleiding.

Cadeaubon

Ben je op zoek naar een origineel geschenk? Doe een opleiding cadeau! 

Vanaf 20 februari 2017 kan je op Campus Jef Denyn, Campus Merode en Campus Waver een cadeaubon ter waarde van €5, €30 of €60 kopen. Je kan verschillende bonnen combineren. De cadeaubon kan besteed worden aan alle cursussen uit het opleidingsaanbod van CVO TSM en blijft twee jaar geldig. Kom langs op één van onze secretariaten voor meer info.