• HBO5

  • NIEUWE OPSTART Informatica Programmeren/Netwerkbeheer - februari 2018


 

 

In de dagopleiding Informatica leer je een automatiseringsprobleem analyseren en uitwerken in een informaticaproject. Doorheen de verschillende modules verdiep je je in het volledige ontwikkelingsproces, vanaf het basisidee tot en met het uitgewerkt systeem. Je kan in de dagopleiding kiezen tussen twee afstudeerrichtingen: Programmeren en Netwerkbeheer. Wie alle modules van de cluster basiskennis en de modules van een afstudeerrichting succesvol beëindigt, behaalt het graduaatsdiploma Informatica. 

In de afstudeerrichting programmeren ligt de focus op de ontwikkeling van softwaresystemen. Je bouwt applicaties, websites, mobiele toepassingen en leert hiervoor verschillende programmeertalen. Je analyseert problemen in de informatievoorziening en komt met oplossingen. Je kunt de programma’s structureren en documenteren, zowel wat het detailontwerp als de broncode betreft. Verder focust de opleiding ook op de installatie en configuratie van besturingssystemen, het opzetten van een computernetwerk, de administratie en het gebruik van databases.

In de afstudeerrichting Netwerkbeheer leer je netwerken uitbouwen en configureren. Doorheen de verschillende modules verdiep je je in het beheer van netwerken zowel in een Windows als een Linux omgeving. De focus van deze praktijkgerichte optie is de installatie en configuratie van netwerken en de bijhorende infrastructuur. Ook de basis van het programmeren komt aan bod. Je beheert later het computernetwerk (servers, werkstations, netwerkapparatuur, bekabeling) tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Je staat in voor het onderhouden van de capaciteit, de functionaliteit en de integriteit van de infrastructuur, maar ook de helpdesk en het systeembeheer hebben voor jou geen geheimen meer. In de opleiding leer je ook basisvaardigheden op gebied van programmeren, het gebruik en beheer van databases, virtualisatie van het serverpark.

STRUCTUURSCHEMA

MODELTRAJECT

De opleiding is modulair en omvat in totaal 16 modules: 11 A-modules ‘basiskennis’ en 5 B-modules (voor de afstudeerrichting programmeren) en 5 C-modules (voor de afstudeerrichting netwerkbeheer). Na het eerste jaar kies je voor de route Programmeren (B-modules) of de route Netwerkbeheer (C-modules). Je kan de volledige opleidingen in 1,5 jaar afronden, zie modeltraject. Als je vrijstellingen hebt, kan dit sneller. Voor meer info: neem gerust contact op met de trajectbegeleider.

BIJKOMENDE INFORMATIE

A1 - Basiskennis

De module basiskennis is opgevat als een algemene inleiding tot informatietechnologie en is de startmodule bij uitstek ! De student wordt vertrouwd gemaakt met de specifieke vakterminologie binnen het  informaticadomein alsook met de interne werking van een computer.

Zo worden begrippen als processor, geheugen, interrupts, chipset, randapparatuur , principes en de werking van foutdetectie en correctie , beveiliging en encryptie… uitgelegd.

De verschillende componenten van een computer en hun onderlinge interactieve werking worden toegelicht zowel vanuit hardware als software perspectief.

Verder worden ook de nieuwe technologieën en trends besproken en in de juiste context geplaatst.

Op het einde van de module kan je zelf  een computerconfiguratie selecteren en argumenteren op basis van de kenmerken van de samenstellende elementen.

ECTS-fiche

A2 - Softwarepakketten

Je leert ondersteuning bieden bij het gebruik van de meest courantste kantoorpakketten, uitgezonderd databases. Daarnaast leer je informatiestromen organiseren waarmee het maken, bewerken, opslaan en delen van documenten bijdraagt aan een professionele organisatie. De nadruk ligt op de gegevensuitwisseling tussen de verschillende pakketten, de standaard gebruiksinstellingen van de pakketten aanpassen, automatisering binnen de pakketten door macro’s, scripts en objecten aan te maken en te verwerken, wiskundige toepassingen en verschillende rekenbladen aan elkaar koppelen.

ECTS-fiche

A3 - Communicatie- en organisatietechnieken

Je leert de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden om een informaticaproject uit te werken en voor te stellen. In een korte theoretische inleiding worden alle factoren en actoren in een communicatieproces geanalyseerd en geschematiseerd in een communicatiemodel. Daarnaast is er aandacht voor de verschillende soorten van communicatie. Dit wordt dan praktisch toegepast om diverse vaardigheden in te oefenen, zoals mondeling presenteren, vergaderen, interview,  schematiseren en het interpreteren en structureren en uitwisseling van projectinformatie. Timemanagement bestaat uit een reeks van onmiddellijk toepasbare tips die efficiëntie verzekeren bij het plannen van taken, Organisatie van een IT-project

ECTS-fiche

A4 - Multimedia 

Je verwerft de basiskennis van multimediasystemen en je past ze toe in websites en presentaties. Het eerste deel behandelt de wijze waarop verschillende elementen van een website gemaakt worden, m.a.w. 'de techniek'. In het tweede deel leert men deze elementen te combineren en te integreren tot een functionele website, m.a.w. 'de vorm'.

Het eindresultaat van deze opleiding is het zelf ontwerpen van een website met daarin zoveel mogelijk multimediale aspecten: tekst, geluid, afbeeldingen, bewegende beelden en presentaties. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van randapparatuur.

ECTS-fiche

A5 - Programmeren 1

In deze module krijg je een inzicht in de opbouw van softwareprogramma’s en leer je hierin de diverse fasen in de levenscyclus van een softwareproject herkennen. We behandelen de methodologische principes die nodig zijn om de analyse van een probleem aan te pakken, zowel wat de datastructuren als de controlestructuren betreft. De basisprincipes van objectgeoriënteerd programmeren worden aangeleerd waarbij de aandacht vooral gaat naar een efficiënt gebruik van een programmeeromgeving en het aanleren van basisconcepten van de taal Java.

ECTS-fiche

A6 - Programmeren 2

In deze module leer je een complex softwareprobleem analyseren en de oplossing ervan implementeren. Zowel het gestructureerd als het objectgeoriënteerd programmeren komt aan bod. We gebruiken de geavanceerde werking van de programmeertaal Java waarbij de verschillende ontworpen objecten, na debugging en test op hun correcte werking, geïmplementeerd worden.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Programmeren 1" (A5)

ECTS-fiche

A7 - IT-organisatie

De module IT-organisatie is opgesplitst in enerzijds de beschrijvende benadering van de bedrijfsorganisatieleer en anderzijds de praktische aanpak van een projectplanning. De nadruk ligt vooral op de organisatiestructuren en procestechnieken in een moderne IT-afdeling. Om de doelen die organisaties nastreven te bereiken is informatie een onontbeerlijke factor. Uit allerhande data moet informatie op een zo efficiënt mogelijke manier ter beschikking staan en effectief bijdragen tot realisatie van de bedrijfsprocessen die het bereiken van de doelen mogelijk maken. Automatisering en computerondersteunde processen helpen daarbij, maar ook de organisatiestructuur en managementmethodes kunnen de informatievoorziening in een organisatie optimaliseren. Je leert een aantal vaardigheden en inzichten die de basis vormen om een IT-organisatieschema op te stellen en de exploitatie ervan te beschrijven en te organiseren. Je leert een projectplanning opstellen. De lector brengt de noodzakelijke kennis aan en dit vanuit een praktische invalshoek, een hedendaagse technologie ITIL. Daarnaast worden er oefeningen door de studenten opgelost. 

ECTS-fiche

A8 - Databanken

Databanken vormt één van de belangrijkste bouwstenen van de opleiding. Deze module brengt je de nodige kennis en vaardigheden bij die nodig zijn om een hedendaagse, goed onderbouwde (relationele) databanksysteem op te zetten waarmee men de gegevens van een bedrijf en haar applicaties kan bewaren.
In deze module krijg je in eerste instantie inzicht in de verschillende types van gegevensbanken, meer bepaald de relationele gegevensbank. Vervolgens wordt het ontwerp van conceptueel gegevensmodel aangeleerd aan de hand van NIAM-ORM, een krachtige methode voor informatiemodellering en relationeel gegevensbankontwerp.
Vanuit het conceptueel gegevensmodel wordt progressief de algemene opbouw van een operationeel relationeel databankmodel (RDBM) uitgelegd en ingeoefend.
Na het inbrengen van gegevens in een relationele databasestructuur wordt via een uitgebreide inleiding in SQL (Structured Query Language) de opvraging van de gewenste informatie aangeleerd. Dit wordt verder uitgewerkt met een uitgebreide bespreking en veel praktische SQL-oefeningen aan de computer. Ten slotte wordt aangeleerd hoe de informatie die via SQL-queries uit een relationele databank bekomen werd, in rapporten kan verwerkt worden.

ECTS-fiche

A9 - Datacommunicatie en netwerken

In deze module verwerf je inzicht in de basisbegrippen van datatransmissie, datacommunicatiemodellen, de verschillende soorten netwerken en hun werkingsprincipes en topologieën. Hierbij wordt het internetplatform als didactisch platform geëxploreerd. Aanvullend wordt gestructureerde troubleshooting en fouten opsporen a.h.v. beschikbare tools (ping, tracert, netstat, nslookup, sniffer, netmon, ...) aangeleerd. Elke student krijgt beschikking over een virtueel netwerk en de nodige software waarmee de verworven kennis onmiddellijk in de praktijk omgezet kan worden.

ECTS-fiche

A10 - Netwerkbeheer 1

Je verwerft de basiskennis van netwerkbeheer via de studie van de mogelijkheden van een eerste netwerkbesturingsysteem . In deze module wordt aan de hand van de bestaande client- en serversoftware aangetoond wat het verschil is tussen peer-to-peer netwerken en server-based netwerken. Het theoretische gedeelte wordt uitvoerig in praktijk omgezet in cases waarbij het configureren van een server, opzetten van een domein, aanmaken van gebruikers, beschikbaar stellen van netwerkresources en beveiliging uitvoering aan bod komen. De cursus richt zich eveneens op de services die in een netwerkomgeving beschikbaar zijn. In tegenstelling tot Netwerkbeheer 2 (module C2) wordt in deze cursus vooral gefocust op de toepassingen die van pas komen in een lokaal netwerk.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Datacommunicatie en netwerken" (A9)

ECTS-fiche

A11 - Besturingssystemen

Je bestudeert de opbouw van een besturingssysteem in het algemeen, meer bepaald in de concepten en werking ervan. Dit inzicht dient als basis voor de modules rond systeem- en netwerkbeheer. In deze module staan de belangrijkste componenten en diverse kernfuncties van een besturingssysteem en de samenwerking met hardware centraal. De basisconcepten alsook het onderhoud en het beheer van verscheidene besturingssystemen worden via labo’s en cases in de praktijk getoetst.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Basiskennis" (A1)

ECTS-fiche

B1 - Programmeren 3

Je leert verdere vaardigheden op vlak van de programmeertechnieken, de studie van een programmeertaal wordt verdergezet. Hierbij  komen de geavanceerde technieken om bestanden en databanken te raadplegen,  het opbouwen en toepassen van gevorderde algoritmen aan bod. In een in een geavanceerde ontwikkelingsomgeving  worden datastructuren en controlestructuren ontworpen en tot een volwaardig programma geïmplementeerd.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Programmeren 2" (A6).

ECTS-fiche

B2 - Analyse

De inhoud van deze module draait voornamelijk rond de analyse en ontwerp fasen van moderne software ontwikkelingsprocessen en gebruikersinterfaces. Voor elk van deze fasen zien we welke activiteiten er worden uitgevoerd en hoe men de bekomen informatie kan beschrijven a.d.h.v. een selectie van enkele populaire soorten modellen en documenten. De analysetechnieken worden ondersteund door het aanwenden use-cases  en scenario-analyses. Bij het documenteren gebruiken we o.a. de unified modeling language UML om aspecten van de modellen grafisch weer te geven.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Programmeren 2" (A6) en "Databanken" (A8).

ECTS-fiche

B3 - Programmeren 4

Je leert de bouw van een toepassing met behulp van analyse- en programmeertechnieken in groepsverband. De voorgestelde cases zijn niet beperkt  tot de klassieke desktop applicaties maar hebben ook betrekking  op het ontwikkelen van webapplicaties voor mobile devices (smartphones, tablets, etc). Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan het maken van database gestuurde webapplicaties. Aan de hand van een omschreven probleem ontwikkel je autonoom en in teamverband  een toepassing waarbij je aan de hand van de doorlopen gehele projectcyclus een projectdossier samen stelt.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Programmeren 3" (B1) en "Analyse" (B2).

ECTS-fiche

B4 - Programmeren 5

Je leert multimedia- en webtoepassingen ontwikkelen voor het gebruik in het kader van presentatie-, documentatie- en opzoekingssystemen. De multimediatoepassingen worden ontwikkeld in  html5, css3 en JavaScript  voor een dynamische webomgeving volgens een multi-tier en ondersteund met een databank. Hierbij wordt de nodige aandacht geschonken op het configureren van het webplatform inhoudend configuratie van o.a. Apache- , MYSQL- , PHP-server. De nadruk ligt op de zelfredzaamheid van de student in het zich eigen maken van een ontwikkelomgeving. 

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Programmeren 3" (B1) en "Analyse" (B2).

ECTS-fiche

B5 - Projectwerk Programmeren

Je ontwikkelt zelf een operationeel systeem waaruit blijkt dat je een complex en concreet probleem vanuit het arbeidsveld kan analyseren en oplossen. Met het eindwerk bewijs je dat je een probleemstelling of een architectuur uit de programmeerwereld binnen informatica op een logische en gestructureerde manier kan uitwerken, waarbij je op een geïntegreerde manier gebruik maakt van de leerstof die in de loop van de opleiding aan bod is gekomen. Concreet omvat dit het analyseren van een opdracht , met de opdrachtgever communiceren en samen tot een consensus komen. De geschikte programmeertool kiezen en gebruiken. Een oplossing voorstellen, een volledig projectdossier aanleggen en het project schriftelijk en mondeling voor een externe jury presenteren.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Programmeren 3" (B1) en "Analyse" (B2).

ECTS-fiche

C1 - Beheer van databanken

Tijdens de module 'Beheer van databanken' verwerf je de elementaire vaardigheden van een databasebeheerder (DBA). De nadruk ligt op configuratie, optimalisatie en beveiliging. De module 'Beheer van databanken' bouwt verder op de kennis die wordt aangereikt in de module “databanken”. Echter, de databank wordt nu vanuit een beheersstandpunt benaderd. De module vangt aan met een herhaling en uitbreiding van de reeds besproken selectie-query’s. Deze query’s worden uitgebreid met opdrachten voor het aanpassen van de gegevens en de structuur van de databank. Gebruikersbeheer en toegang verlenen tot gegevens vormen een belangrijke opdracht van toekomstige databankbeheerders. Deze module bespreekt de verschillende mogelijkheden en strategieën. Tenslotte vormt het optimaliseren van de databank en de query’s, samen met een betrouwbare dienstverlening, een laatste aandachtspunt.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de modules "Netwerkbeheer" (A10) en "Databanken" (A8).

ECTS-fiche

C2 - Netwerkbeheer 2

Je verkrijgt een diepgaander inzicht in het toepassen en het laten samenwerken van meerdere netwerkbesturingssystemen en de werking en toepassing van het TCP/IP-protocol. Zo leer je o.a. systeembronnen (processor, geheugen,…) te controleren en foutdiagnoses uit te voeren. Netwerkbronnen en netwerkverkeer te monitoren en gerichte besluiten trekken uit de monitoring-resultaten. Als systeemadministrator een netwerkomgeving ontwerpen ,uitbouwen , beveiligen en documenteren.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Netwerkbeheer" (A10).

ECTS-fiche

C3 - Datacommunicatie

Je leert diverse methoden, technologieën, technieken en structuren die in de datacommunicatie in lokale en (wereld)wijde netwerken kunnen gebruikt worden. Zo leer je een fysiek netwerk opzetten binnen Packet Tracer, protocol analyses uitvoeren aan de hand van netwerk tools. Veiligheidshiaten beschrijven, opsporen en gebruiken in veelgebruikte protocollen. Inzicht verwerven in de technieken, specificaties en het toepassingsgebruik van de draadloze communicatie (GSM, HDCT, GPRS,…) en van hoge snelheidsnetwerken (kabel, xDSL, ATM, UMTS,..). Veiligheidshiaten beschrijven, opsporen en gebruiken in veelgebruikte protocollen.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Netwerkbeheer" (A10).

ECTS-fiche

C4 - Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer

In de module 'Internettechnologie systeem- en netwerkbeheer' leer je de verschillende aspecten en mogelijkheden van het koppelen van LAN’s en WAN’s tot internetwerken. Er wordt gevorderde kennis  van netwerkbeheer verworven via de configuratie van verschillende software toepassingen die in het bedrijfsleven gebruikt worden, zoals bvb.een volledig netwerk implementeren gebruikmakend van de twee netwerkbesturings-systemen en deze koppelen in LAN en WAN netwerken. Aanvullend wordt bijzondere aandacht besteed aan  het beheer van onderhoudstaken en services in een netwerk  (Monitoring, troubleshooting, update/patch management documenteren). Best practices worden aangeleerd m.b.t.security (Anti-Virus, firewall, Certificate services, …). 

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Netwerkbeheer 2" (C2).

ECTS-fiche

C5 - Projectwerk netwerkbeheer

Met het eindwerk bewijs je dat je een (deel van een) netwerk kan concipiëren, installeren en beheren. De student contacteert een reële of fictieve opdrachtgever en werkt een projectvoorstel uit dat door de promotor wordt goedgekeurd. Hij maakt een functionele en technische analyse van de opdracht en stelt deze voor aan de opdrachtgever. Alle stappen van het ontwikkelingsproces worden in een projectdossier gedocumenteerd. Afrondend presenteert en verdedigt de student het project voor een intern en externe jury.

Voor deze module is volgtijdelijkheid van toepassing: je kan pas starten als je geslaagd bent voor de module "Netwerkbeheer 2" (C2).

ECTS-fiche

 

 

CERTIFICAAT / DIPLOMA

Je behaalt het diploma van gegradueerde in de Informatica, afstudeerrichting programmeren.

TEWERKSTELLING

Je bent op de arbeidsmarkt meteen inzetbaar op middengeschoold niveau 5.

VERVOLGMOGELIJKHEDEN

Je kan het aanvultraject Professionele Bachelor Toegepaste Informatica volgen binnen het samenwerkinsgverband Track5.

 

 

INSTAPVOORWAARDEN

Je kan rechtstreeks instromen wanneer je minimaal een diploma secundair onderwijs hebt.

Je kan tevens de opleiding aanvatten wanneer je slaagt in een toelatingsproef. Je neemt best contact op met de trajectbegeleider voor meer informatie.

 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING

Duur van het modeltraject: 1,5 jaar.

LESPLAATS

De lessen gaan door op campus De Nayer.

RECHT OP

  • Educatief verlof: Ja
  • Opleidingscheques: Ja          

Voor meer info zie de rubriek Vragen.

(ONLINE) INSCHRIJVEN

Om in te schrijven voor deze opleiding meld je je aan op campus Jef Denyn. Ook online inschrijven is mogelijk.

KOSTPRIJS

Je betaalt € 1,50 per lestijd, met een maximum van € 335 voor semester 1 t/m 3 (exclusief cursusmateriaal). Voor semester 4 betaal je € 130 (inclusief stage-documenten). Je schrijft je telkens in per semester. Onder bepaalde voorwaarden kan je van een (gedeeltelijke) vrijstelling van het inschrijvingsgeld genieten. (Zie in de rubriek "Vragen": vrijstelling van inschrijvingsgeld).

ONDERWIJS- EN EVALUATIEREGLEMENT

Dit onderwijs- en evaluatiereglement is van toepassing op de HBO5-opleidingen die georganiseerd worden door het samenwerkingsverband Track5: CVO H.I.Kempen, CVO LBV-NVK Antwerpen, CVO Technicum Noord-Antwerpen, CVO Technische Scholen Mechelen.

PROGRAMMATIE

De lesroosters zijn een week voor de start van het semester (19/2/2018) beschikbaar en worden automatisch via mail verstuurd naar de ingeschreven studenten.